понеділок, 29 серпня 2011 р.

Тематика випускних робіт, рефератів і література для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів математики на 2010/11 н.р.

 О.Г. Дідусь
Тематика випускних робіт і рефератів

1. Використання можливостей табличного редактора Excel на уроках математики.
2. Дидактична система оцінювання навчальних досягнень учнів з математики відповідно до вимог Державного стандарту загальної середньої освіти.
3. Профільне навчання математики у старшій школі.
4. Екологічне виховання засобами математики.
5. Зміст та форми громадянського виховання учнів в системі шкільної математичної освіти.
6. Методика застосування дидактичних ігор на уроках математики.
7.  Сучасний урок математики.
8. Методика викладання окремих тем шкільного курсу математики.
9. Методика використання навчальних комп’ютерних програм з математики в загальноосвітніх навчальних закладах.
10. Методика застосування елементів історизму при вивченні математики.
11. Методика навчання учнів розв’язуванню текстових задач арифметичним способом.
12.  Методика підготовки учнів до математичних змагань різного рівня.
13. Методика складання та розв’язування задач економічного змісту.
14. Методика організації самостійної роботи учнів на уроках математики.
15. Патріотичне виховання на уроках математики.
16. Практична спрямованість шкільного курсу математики.
17. Застосування міжпредметних зв’язків у викладанні математики.
18. Застосування методу проектів у викладанні математики.
19. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики.
20. Типи задач з параметрами в нових підручниках з алгебри 8, 9 класів і методика їх розв’язання.
21. Формування у школярів навичок роботи з кількісною інформацією, поданою у різних формах.
22. Методика підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з математики.
23. Використання інтерактивних технологій на уроках математики.

Література
1. Аксьонова О.В. Методика викладання економіки / Аксьонова О.В. – К.:КНЕУ, 1994. – 280с.
2. Архіпова Т. Активність учнів при розв’язуванні задач з курсу планіметрії за допомогою комп’ютера / Т.Архіпова // Математика в школі. – 2002. №3. – С.18-19.
3. Бевз В.Г. Історія математики / Валентина Григорівна Бевз – Харків: Видавнича група “Основа”, 2006. – 176с. – (Серія “Бібліотека журналу “Математика в школах України”; вип. 2(38)).
4. Бевз Г.П. Методи навчання математики / Григорій Петрович Бевз – Харків: Видавнича група “Основа”, 2003. – 96 с. – (Серія  “Бібліотека журналу “Математика в школах України”; вип. 4).
5. Василенко О.О. Жінки й математика / О.О. Василенко – Х.: Видавнича група «Основа», 2008. – 174с. – (Серія “Бібліотека журналу “Математика в школах України”; вип. 1(61)).
6. Вінниченко Е. Розв’язування задач із параметрами за допомогою “GRAN-1” / Вінниченко Э., Горошко Ю. // Математика в школі. – 2006. - №4. – С.25-28.
7. Голець Л. Аксіоми стереометрії та їх найпростіші наслідки. Тематичне тестування з геоме-трії з комп’ютерною підтримкою. 10 кл. / Л. Голець // Математика. –2005. -№31-32. –С. 36-37.
8. Горленко Г.О. Збірник задач з економіки: [навч. посібник для учнів 10-11 кл.] / Г.О. Горленко. –Кам’янець-Подільський: Абетка – Нова, 2005. – 116 с.
9. Горнштейн П.Н. Задачи с параметрами / Горнштейн П.Н., Полонский В.Б., Якир М.С – М.: Илекса, 1998. –336 с.
10. Гринцевич М.П. Використання інтерактивних методів навчання на уроках математики як спосіб формування комунікативної компетентності учнів / Гринцевич М.П. // Математика в школах України. – 2010. - № 1. – С. 10-14.
11. Гузеев В.В. Методы и организационные формы обучения / В.В. Гузеев - М.: Народное образование, 2001. – 128 с.
12. Електронні засоби навчального призначення: каталог, методичні рекомендації та конспекти уроків (природничо-наукові дисципліни, математика, інформатика, управління навчальним закладом)./ І.П. Воротнікова, О.А. Геращенко. – Луганськ: СПД Рєзников В.С., 2008. – 252 с.
13. Інтерактивні технології на уроках математики / упоряд.:  І.С. Маркова. – Х.: Видавнича група “Основа”, 2007. – 128с. – (Серія “Бібліотека журналу “Математика в школах України”; вип. 3(51)).
14. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід: методичний посібник/ автори – укладачі: О. Пометун, Л. Пироженко –К.: А.П.Н., 2002.  - 136 с.
15. Капіносов А.М. Основи технології навчання. Проектуємо урок математики / А.М. Капіно-сов – Х.: Видавнича група “Основа”, 2006. – 144с. – (Серія “Бібліотека журналу “Матема-тика в школах України”; вип. 10(46)).
16. Книга вчителя економіки : Довідково-методичне видання / Упоряд.:  Н.В. Бескова, В.М. Проценко. –Харків: Торсінг плюс, 2005. – 256 с.
17. Ковальчук М.Б. Педагогічні програмні засоби для розв’язування стереометричних задач / Ковальчук М.Б. // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2004. -№ 6(38). – С. 31-33.
18. Кондович Л. Розвиваючі задачі на уроках математики в 5-9 класах / Кондович Л. //Математика. – 2011. - № 22-23 (610-611). – С. 37 - 41.
19. Коротаева Е.В. Обучающие технологии в познавательной деятельности школьников / Ко-ротаева Е.В.  – М.: Сентябрь, 2003. – 176 с.
20. Лейфура В.М. Змагання юних математиків України. 2005 рік / Лейфура В.М., Мітельман І.М., Ясінський В.А.  – Харків: Видавнича група “Основа”, 2006. – 112с. – (Серія “Бібліотека журналу “Математика в школах України”; вип. 1(37)).
21. Лукаш О.В. Розв’язуємо задачі з параметрами /  – Лукаш О.В., Пресс Е.М.  Харків: Видавнича група “Основа”, 2006. – 144с. – (Серія “Бібліотека журналу “Математика в школах України”; вип. 5(41)).
22. Лупан І. DERIVE на уроках алгебри та початків аналізу / І.Лупан // Математика в школі. –2002. -№ 6. –С.8-10.
23. Марко М.Е. Дидактичні ігри на уроках математики / Марко М.Е. - Ужгород: Авторський навчально-виховний комплекс, 2003. – 141 с.
24. Математика. 5-11 классы: [нетрадиционные формы организации тематического контроля на уроках] / авт. – сост. М.Е. Козина, О.М. Фадеева. – Волгоград: Учитель, 2006. – 136 с.
25. Модягіна Н. Історизми у навчанні математики / Наталія Модягіна // Математика в школі. – 2011. № 4 (115). – С. 22-25.
26. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: [учебн. по-собие для студ. пед. вузов и системы повышения квалификации пед. кадров] /под ред. Е.С. Полат. - М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 272 с.
27. Павлова Л.Д. Психологическое сопровождение личностно- ориентированного обучения / Лідія Дмитрівна Павлова – Луганск: Знание, 2006. – 400 с.
28. Панішева О.В. Супутник учителя математики / Панішева О.В. – Х.: Видавнича група “Основа”, 2008. – 172с. – (Серія “Бібліотека журналу “Математика в школах України”; вип. 4(64)).
29. Перехейда О.М. Доведення нерівностей / Перехейда О.М., Ушаков Р.П.  – Харків: Видав-нича група “Основа”, 2003. – 96 с. – (Серія “Бібліотека журналу “Математика в школах України”; вип. 7)
30. Перехейда О.М. Розв’язування нерівностей / Перехейда О.М., Ушаков Р.П.  – Харків: Ви-давнича група “Основа”, 2003. – 112 с. – (Серія “Бібліотека журналу “Математика в шко-лах України”; вип. 6)
31. Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников:[пособие для учителя] / Поливанова К.Н. – М.: Просвещение, 2008. – 192 с.
32. Поташник М.М. Требования к современному уроку : [методическое пособие] / Поташник М.М.  – М.: Центр педагогического образования, 2007. – 272 с.
33. Раков С.А. Навчальні дослідження в курсі геометрії за темою “Геометричні перетворення” з використанням пакета динамічної геометрії / Раков С.А., Горох В.П., Осенков К.О. // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2004. -№ 7(39). – С. 3-7.
34. Резуненко В.О. Тригонометричні рівняння і нерівності для старшокласників і абітурієнтів / Резуненко В.О., Ярмак В.О. – Х.: Видавнича група “Основа”, 2011. – 94 с. – ( Б-ка журн. “Математика в школах України”; вип. 3 (99)).
35. Репета В.К. Задачі з параметрами / Репета В.К., Клешня Н.О., Коробова М.В., Репета Л.А. – К.: Вища школа, 2006. – 302 с.
36. Савенков А.И. Содержание и организация исследовательского обучения школьников / Са-венков А.И.  – М.: Сентябрь, 2003.–204 с.
37. Смалько О. Використання комп’ютера для дослідження функцій / Смалько О. // Матема-тика в школі. -2002. -№2. -С.24-27.
38. Смалько О. Використання програмного педагогічного засобу “GRAN 2D” на уроці планіметрії / Смалько О. // Математика в школі. – 2003. -№1. – С.10-14.
39. Сухарева Л.С. Нова змістова лінія в сучасному шкільному курсі математики 5-6 класів / Сухарева Л.С.  – Х.: Видавнича група “Основа”, 2008. – 144 с. - (Б-ка журн. “Математика в школах України”; вип. 10 (70)).
40. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: [аук. – метод. посібн.] / О.І. Пометун, Л.В. Пироженко; за ред.: О.І.Пометун. – К.: А.С.К.; 2005. – 192 с.
41. Урок математики в сучасних технологіях: теорія і практика. Метод проектів. Комп’ютерні технології. Розвивальне навчання / Уклад.: І.С. Маркова. – Х.: Видавнича група “Основа”: «Тріада +», 2007. – 144с. – (Серія “Бібліотека журналу “Математика в школах України”; вип. 9(57)).
42. Урок математики в сучасних технологіях: теорія і практика. Розвиток критичного мислення. Модульне навчання. – Х.: : Видавнича група “Основа”, 2007. – 128с. – (Серія “Бібліотека журналу “Математика в школах України”; вип. 4(52)).
43. Філіпповський Г.К. Авторська шкільна геометрія.[ Книга 1. Книга 2.] / Філіпповський Г.К. – Х.: Видавнича група “Основа”, 2009. – 95[1] с. – 94[2]- ( Б-ка журн. “Математика в школах України”; вип. 3-4 (75-76)).
44. Хавелов С.В. Інформаційні технології на уроках математики: пакет DG- динамічна геометрія / Хавелов С.В. // Математика в школах України. – 2010. – № 33. – С. 2-6.
45. Шевченко О.М. Основи створення комп’ютерних презентацій: Навч. посіб. / О.М. Шевченко, І.В. Коваль, І.О. Завдський. – К.: Вид. група ВНV, 2009. – 368 с.
46. Ясінський В.А. Математика: Олімпіадні задачі. Випуск 1 / Ясінський В.А. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003. – 40 с.

середа, 27 жовтня 2010 р.

Тематика випускних робіт, рефератів і література для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів фізики

Н.О. Гладушина
Тематика випускних робіт та рефератів на 2010-2011 н.р.

1.      Державний стандарт фізичної освіти та діяльність вчителя щодо до його реалізації в навчальному процесі.
2.      Дидактичні принципи та методика їх реалізації на уроках фізики і астрономії.
3.      Методичні особливості роботи за новими підручниками з фізики та астрономії.
4.      Формування  наукового світогляду учнів під час навчання фізики і астрономії.
5.      Зміст та форми громадянського виховання у процесі викладання фізики.
6.      Використання елементів історизму при вивчення фізики в старших класах.
7.      Формування екологічної культури учнів у процесі навчання фізики.
8.      Особливості сучасної фізики та можливості їх відображення в навчальному курсі фізики.
9.      Шляхи реалізації міжпредметних зв’язків в процесі вивчення фізики.
10. Профільне вивчення  фізики в старшій школі.
11. Технології розвивального навчання та їх впровадження в навчально-виховній процес з фізики.
12. Проблемно – пошукові методи в процесі навчання фізики.
13. Використання інтерактивних методів навчання в процесі викладання фізики та астрономії.
14. Розвиток пізнавального інтересу учнів на уроках фізики нетрадиційними методами.
15. Метод проектів у навчально - виховному процесі з фізики та астрономії.
16. Використання модульної технології навчання при вивченні певної теми шкільного курсу фізики.
17. Застосування ігрових технологій при вивченні фізики в основній школі.
18. Комп’ютерні технології на  уроках фізики.
19. Мультимедійні технології н а уроках фізики і у позакласній роботі.
20. Комп’ютерна підтримка шкільного курсу астрономії.
21. Екологічні проблеми енергетики та методика їх висвітлення в шкільному курсі фізики.
22. Формування культури енергозбереження учнів у навчальному процесі з  фізики.
23. Творча діяльність учнів на уроках фізики.
24. Задачі з фізики та організація діяльності учнів під час їх розв’язання.
25. Експериментальні фізичні задачі та методика їх використання в процесі навчання.
26. Сучасний кабінет фізики та його навчально-методичне забезпечення.
27. Організація і проведення лабораторних робіт з фізики в умовах профільного навчання.
28. Фронтальний фізичний експеримент як засіб формування пізнавального інтересу учнів.
29. Творчі лабораторні роботі фізичного практикуму.
30. Методична характеристика педагогічних програмних засобів з фізики.
31. Сучасний урок фізики та технологія його розробки.
32. Методика проведення інтерактивного уроку.
33. Моделювання інтегрованого уроку.
34. Організація самостійної пізнавальної діяльності учнів  на уроках фізики та астрономії.
35. Позакласна робота з фізики з учнями основної та старшої школи.
36. Методика підготовки учнів до олімпіад з фізики та конкурсів дослідницьких робіт.
37. Дослідницька діяльність учнів на уроках та в позакласній роботі з фізики.
38. Особливості організації навчальної практики з фізики.
39. Організація та проведення навчальних екскурсій в основній школі.
40. Диференційований підхід до перевірки знань і вмінь учнів з фізики та астрономії.
41. Тестування – метод оцінювання навчальних досягнень учнів з фізики.
42. Особливості викладання фізики в 7-9 класах основної школи.
43. Особливості викладання фізики в 10-х класах старшої школи.
44. Особливості методики викладання сучасного курсу астрономії.
45. Методика вивчення окремих тем у шкільному курсі фізики.
46. Розробка методичного забезпечення факультативних курсів  з фізики.

Література

1.      Александров Ю.В., Грицький А.М., Пришляк М.П. Астрономія. 11 клас: Книга для вчителя. – Харків: Ранок, 2005. – 256 с.
2.      Анісімов А. Ю., Редько Г.Б., Толпекіна Г.М. Як складати і розв’язувати задачі з фізики. – К.: Ред. загальнопед. газ., 2004. – 128 с.
3.      Бабаєва Н., Коробова І. Шкільний фізичний експеримент у 7-8 класах. Методичні рекомендації для вчителів. – Харків: Основа, 2006. – 192 с.
4.      Бережной Ю.А. Як школяру розповісти про атоми та фундаментальні взаємодії. – Харків: Основа, 2009. – 96 с.
5.      Бодненко Т. Розвиток пізнавального інтересу в учнів на уроках фізики нетрадиційними методами // Фізика та астрономія в школі. – 2004. – № 2.
6.      Всеукраїнські олімпіади з фізики. Задачі та розв’язки / За ред. Б. Кремінського. – Львів: Євросвіт, 2003. – 232 с.
7.      Галатюк Ю.М., Рибалко А.В., Тищук В.І. Дослідницькі задачі з фізики –Харків: Основа, 2007. – 160 с.
8.      Галатюк Ю.М. та ін. Методи розв’язування фізичних задач. – Метод аналізу розмірностей та принцип подібності. – Харків: Основа, 2008. – 144 с.
9.      Гін О.О. Прийоми педагогічної техніки. – Л.: Педагогічна книга, 2004. – 84 с.
10.  Гладушина Н.О., Куландина О.М. Профільне навчання: «Фізика елементарних частинок та високих енергій». Факультативний курс. – Харків: Основа, 2008. – 80 с.
11.  Гончаренко С.У. Олімпіади з фізики. Завдання. Відповіді. –Харків: Основа: «Тріада+», 2008. – 400 с.
12.  Гороль П.К., Гуревич Р.С. Коношевський Л.Л., Шестопалюк О.В. Сучасні інформаційні засоби навчання: Навч. посібник. – К.: Освіта України, 2007. – 536 с.
13.  Гребенюк Ю.В., Зарицький О.М. Турнір як гра. – Харків: Основа, 2008. – 128 с.
14.  Данильченко Н.М. Проект «Україна – космічна держава» // Фізика в школах України. – 2010. – №3.
15.  Дидактика: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2009. – 398 с.
16.  Інтелектуальні змагання школярів. – Харків: Основа, 2010. – 176 с.
17.  Електронні засоби навчального призначення: каталог, методичні рекомендації та конспекти уроків (природничо-наукові дисципліни, математика, інформатика, управління навчальним закладом) / Воротнікова І.П., Геращенко О.А. – Луганськ: СПД Рєзників В.С., 2008. – 252 с.
18.  Євлахова О.М. Технологія рейтингового оцінювання, 10 клас / Євлахова О.М., Бондаренко М.В. – Харків: Основа, 2007. – 96 с.
19.  Жалдак М.І., Набочук Ю.К., Семещук І.І. Комп’ютер на уроках фізики (посібник). –К.: Костопіль РВП «Роса», 2005. – 130 с.
20.  Збірник программ з профільного навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика і астрономія.10-12 класи. – Харків: Основа, 2010. – 112 с.
21.  Збірник програм курсів за вибором і факультативів з фізики та астрономії. 6-12 класи. – Харків: Основа, 2010. – 192 с.
22.  Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з фізики / За ред. І.М. Гельфгата. – Харків: Гімназія, 2007. – 80 с.
23.  Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з астрономії / Укладачі А.М. Казанцев, І.П. Крячко. – Харків: Гімназія , 2008. – 32 с.
24.  Золотухіна Н.П. Таблиці та їх роль у вивченні теоретичних основ фізики в школі // Фізика в школах України. – 2010. – №7.
25.  Каплун С., Мурашкін А. Домашні фізичні експерименти учнів за допомогою простих засобів // Фізика та астрономія в школі. – 2000. – № 4.
26.  Кисла І.І. Використання електронних засобів на уроках фізики // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2007. – № 3. – С. 49-53.
27.  Коханов К.А. Фізичні загадки: експерименти та спостереження. – Харків: Основа, 2009 – 64 с.
28.  Кравченко В.И., Проказа А.Т., Беляев Б.В. Теоретические основы и методика решения физических задач. – Луганск, 2001. – 191 с.
29.  Левченко О.М. та інш. Основи Інтернету: Навчальний посібник / О.М. Левченко, І.О. Завадський, Н.С. Прокопенко. – К.: Вид. група ВНМ, 2009. – 288 с.
30.  Левченко О.М. та інш. Основи створення комп’ютерних презентацій: Навчальний посібник / О.М. Левченко, І.О. Завадський, Н.С. Прокопенко. – К.: Вид. група ВНМ, 2009. – 368 с.
31.  Лещова М. Г.. Кузнєцова Л.М. Блочне викладання навчального матеріалу з фізики. 7 – 9 класи. – Харків: Основа, 2006. – 224 с.
32.  МАН: підготовка науково-дослідницьких проектів / Упор. М. Голубченко. – К.: Ред.. загальнопед. газ., 2005. – 128 с.
33.  Мірошниченко Ю. Про застосування комп’ютерних навчальних програм із фізики з елементами дистанційної освіти // Фізика та астрономія в школі. – 2009. – № 1.
34.  Методи розв’язування фізичних задач  / Галатюк Ю.М., Левшенюк В.Я., Левшенюк Я.Ф., Тищук В.І., Трофімчук А.Б. – Харків: Основа, 2010. – 224 с.
35.  Мовчан А.О. Уроки фізики в питаннях та відповідях. – Харків: Основа, 2006. – 160 с.
36.  Одесский астрономический календарь – Одесса: Астроприн, 2008. – 264 с.
37.  Освітні технології. Навч.-метод. посібник. / За ред. О.М. Пехоти. – К.: А.С.К., 2001. – 255 с.
38.  Патріотичне виховання школярів засобами природничо-математичної освіти / Дубовик О.С., Маслова В.Р., Гладушина Н.О. та інш. – Луганськ: СПД Рєзніков, 2007. – 272 с.
39.  Педагогічна майстерність: Підручник / Зязюн І.А., Крамущенко Л.В., Кривонос І.Ф. та ін..; За ред. Зязяна І.А. – К.: СПД Богданова А.М., 2008. – 376 с.
40.  Педагогічні технології у викладанні фізики. –Харків: Основа, 2006. – 96 с.
41.  Позаурочна робота з фізики. – Харків: Основа, 2008. – 192 с.
42.  Пометун О.І. та ін. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Науково-метод. посібн. / О.І. Пометун, Л.В. Пироженко. За ред.. О.І. Пометун. – К.: А.С.К., 2005. – 192 с.
43.  Попова Т.М. Культурно-історичний розвиток фізики й техніки в персоналіях. – Харків: Основа, 2009. – 160 с.
44.  Програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Фізика. Астрономія 7 - 12 класи. – К.: Ірпінь, 2005. – 136 с.
45.  Програми спецкурсів і факультативів з фізики та астрономії. – Тернопіль: Мандрівець, 2004. – 67 с.
46.  Проектна діяльність у школі / Упоряд. М. Голубенко. – К.: Шкільний світ, 2007. – 128 с.
47.  Проказа А.Т., Ильченко В.И. Гуманитарный потенциал физики. – Луганск: ЛГДУ, 2002. – 320 с.
48.  Проказа О.Т., Гладушина Н.О. Олімпіадні завдання з фізики. – Луганськ, 2006. – 202 с.
49.  Савош В.О. Як організувати самостійну діяльність учнів на уроках фізики. –Харків: Основа. 2009. – 112 с.
50.  Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: В 2т.; Т.1. – М.: НИИ школьных технологий, 2006. – 816 с.
51.  Сергієнко В. Світоглядне, методологічне і загальнонаукове значення фізики для формування наукової картини світу // Фізика та астрономія в школі. – 2004. – № 2.
52.  Старощук В. Досліди  з фізики в школі та вдома. 9-11 клас. – К.: Ред. загальнопед. газ., 2006. – 128 с.
53.  Степанець П. Екологічне навчання і виховання учнів та його значення // Фізика та астрономія в школі. – 2008. – №1.
54.  Сторіжко В., Биков В., Жук Ю. Основні положення концепції створення та впровадження в навчальний процесс сучасних засобів навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін // Фізика та астрономія в школі. – 2006. – № 2.
55.  Сучасні шкільні технології. Ч.І / Упоряд. І. Рожнятовська, В. Зоц. – К.: Ред. загальнопед. газ., 2004. – 128 с.
56.  Сущенко С. Синтез фізичних знань при формуванні природничо-наукової картини світу // Фізика та астрономія в школі. – 2002. – № 2.
57.  Татарчук Н.В. Фізика. Тести. 7-11 класи. – К.: Академія, 2008.
58.  Хоружа О.О. Фізика та екологічні проблеми річки Лозова. Урок-екскурсія у 7 класі // Фізика в школах України. – 2010. – №9.
59.  Фейгін О.О. Фізика – неймовірна цікава наука. – Харків: Основа, 2010. – 160 с.
60.  Шарко В.Д. Сучасний урок фізики: технологічний аспект / Посібник для вчителів і студентів – К., 2005. – 220 с.
61.  Шаромова В. Фізика та астрономія у школі: українознавчий аспект. Позакласні заходи. Частина перша. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – 224 с.

вівторок, 26 жовтня 2010 р.

Особливості профільного навчання економіки

О.В. Часнікова
Профільне вивчення економіки має забезпечити:
·  отримання систематизованих знань з економіки, що сприятимуть формуванню економічного мислення;
·  вільне володіння та оперування економічними поняттями у різноманітному контексті; 
·  практичне використання методів економічного аналізу і прийняття рішень, вміння аналізувати процеси формування ринкової ціни, прогнозувати розвиток ринку товарів;
·  осмислення суті ринкового механізму, його переваг і недоліків, призначення і механізм державного регулювання економікою;
·  засвоєння організаційно-правових основ діяльності фірми, базових принципів бухгалтерського обліку та оцінки результатів господарської діяльності;
·  вміння аргументовано та доказово аналізувати економічну політику держави, оцінювати рівень економічного розвитку країни і його перспективи;
·  вміння співставляти  різноманітні програми економічного розвитку країни та її перспективи, робити свідомий вибір між ними;
·  вміння прогнозувати наслідки застосування заходів монетарної та фіскальної політики;
·  вміння проводити самостійні дослідження та проектні роботи із використанням економічних розрахунків;
·  вміння працювати із фінансовими документами (податкова декларація, цінні папери, кредитна картка, банковий рахунок тощо).
Обираючи навчальні програми учитель користується «Збірником програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів» та «Збірником програм для курсів за вибором з економіки» видавництва «Аксіома», 2008 р..
Програма «Економіка» для учнів 10, 11 класів шкіл суспільно-гуманітарного профілю навчання розроблена за формою, запропонованою Міністерством освіти та науки України, і спрямована на реалізацію Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. У 10-му класі учень, передусім, має засвоїти зміст фундаментальних явищ, які властиві будь-якій економіці.
Для профільного вивчення навчального предмета «Економіка» рекомендується передбачити виділення годин на вивчення елективних профільних курсів за рахунок шкільного компонента.  Елективні профільні курси – обов’язкові курси за вибором учня. Їх кількість і зміст розробляється освітніми закладами в залежності від реальних умов, потреб учнів і забезпеченості педагогічними кадрами.
Один із таких курсів - курс за вибором «Основи споживчих знань». Споживча освіта в Україні є однією з головних форм пристосування людей до нових і швидко змінних умов життя, заснованого на принципах ринкової економіки. З ініціативи Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти та проекту ПРООН «Спільнота споживачів та громадські об’єднання» розроблено Концепцію споживчої освіти в Україні; наскрізну навчальну програму курсу за вибором «Споживчі знання» для учнів 1-11(12) класів; посібник для вчителів та робочі зошити для учнів (видавництво «Навчальна книга», 2008). Програма та навчальні посібники побудовано таким чином, що курс може викладатися як самостійний у будь-якому класі або бути наскрізним з 1 по 11-й класи.
Необхідні умови для викладання курсу економіки створюють підручники та навчально-методичні посібники з економіки для школи, видані під грифом Міністерства освіти та науки України.
Підручники:
 1. Загальна економіка. Підручник для 10 – 11 класів середніх загальноосвітніх шкіл / за редакцією Радіонової І.Ф. – К.: А.П.Н., 2009.
 2. Моя економіка. Посібник для 8-9 класів з поглибленим вивченням економіки, 10 класів середніх загальноосвітніх шкіл / За редакцією Крупської Л П. –К.:А.П.Н.,2000.

Додаткові підручники, посібники
 1. Горленко Г.О. Збірник задач з економіки: Навчальний посібник для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням економіки  - Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2009.
 2. Бєскова Н.В., Гільберг Т.Г.та ін.  Основи споживчих знань. Навчально-методичний посібник для загальноосвітніх навчальних закладів: 1-12 кл. -К.: Навчальна книга, 2008.
 3. Бицюра Ю.В. Економіка України в цифрах: Комплект таблиць з макроекономіки і методичний посібник Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2004.
 4. Нетрадиційні уроки з економіки. -Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2008.
 5. Смага О.В., Якубчук В.Б. та ін. Розробки уроків до курсу „Азбука споживача”. Навчально-методичний посібник. -Луганськ: СПД Рєзников В.С., 2008.
 6. Горленко Г. О., Гільберг Т. Г., Думанська Г. В., Кулик Р. І., Нікуліна Л. В. Власна справа (Основи малого бізнесу). Навчальний посібник. — Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2004.
 7. Горленко Г. О. Тестові завдання з економіки: Навчальний посібникдля учнів 8—10 класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням економіки. Частина І. —Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2008.
 8. Збірник задач з економіки: Навчальний посібник для учнів 10—11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням економі­ки / Упорядник Горленко Г. О. — Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2009.
 9. Часнікова О.В. Основи економіки: практикум для учнів. 10 (11) класів: Навчально-методичний посібник. –Харків: Ранок, 2008.
 10. Часнікова О.В. Економіка. Експрес-контроль навчальних досягнень учнів 10 (11) класів: Навчально-методичний посібник. –Харків: Ранок, 2010.
 11. Шкільний курс економіки: Навчальний посібник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів / За редакцією акад.. І.Ф. Прокопенка. - Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2008.
Доцільним є використання «Інтегрованого електронного комплексу «Економіка, 10 клас», який сприяє автоматизації процесу навчання та спрощує контроль за його результатами.
Викладання економіки у профільних класах передбачає те, що вчитель спирається на знання та навички, здобуті учнями при вивченні таких шкільних дисциплін, як всесвітня та вітчизняна історія, географія, математика, правознавство, екологія, технології.
У загальноосвітніх навчальних закладах (класах, групах) з профільним навчанням проводяться підсумкові контрольні роботи з предмета за вибором відповідно до профільної підготовки.